කුරුදු පැල ( kurudu pela Cinnamon plants)

For sale by Aduser 27 Jun 09:46 pm, Ratnapura, Ratnapura DistrictDescription

සාරවත් කුරුදු පැල පැකට් ඒකෙ පැල
6 කට වඩා ඇත. තේ පැල 2026 උස අගල් 12 වැඩි, පුවක්, ගම් ... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads