මූලික ගෙවීම ලක්ෂ 19 යි

For sale by rumal 25 Apr 07:06 pm, Ahangama, Galle Districtcondition : Used
brand : Toyota
model year : 2007
mileage km : 227000

Description

😍. Super GL මොඩල්
😍. නිශ්පාදිත වර්ශය :- 2007
😍. රෙගිස්ටර් අවුරුද්ද :- 2014
😍. ධාවනය කර ඇත්ත... Read more


Contact


Ad

Share this adAdSimilar Ads