වටරැක පාර හල්බරාව හොරගල පර්චස් 15 ක ඉඩමක අංග සම්පුර්ණ නිවසක් විකීනීමට

For sale by adzuser2 28 Oct 09:12 pm, Wataraka, Colombo Districtbeds : 3
baths : 1
land size : 15 Perches
address : වටරැක පාර, හල්බරාව හොරගල

Description

වටරැක පාර හල්බරාව හොරගල පර්චස් 15 ක ඉඩමක අංග සම්පුර්ණ නිවසක් විකීනීමට තිබේ.
... Read more


Contact


Ad

Share this adAdSimilar Ads