අලුත්ම නිවසක් විකිණීම

For sale by Rohana Land 06 Jul 08:49 pm, Divulapitiya, Gampaha Districtbeds : 2
baths : 1
land size : Parches 10
house size : 850
address : Diulapitiya ,Gampaha road Vithanamulla
features : Car parking spaces , Garden
Description

දිවුලපිටිය ගම්පහ බස් පාර විතානමුල්ල පාසලට ආසන්නයේ අලුත්ම නිවසක්
(අත්පිට ම... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads