අලුත්ම නිවසක් විකිණීම

For sale by Rohana Land 30 Jun 10:31 pm, Divulapitiya, Gampaha Districtbeds : 2
baths : 1
land size : Parches 10
house size : 850
address : Diulapitiya ,Gampaha road Vithanamulla
features : Car parking spaces , Garden

Description

අතේ ඇති මුදලට අලුත්ම නිවසක් ගෙවීමේ ක්‍රමයට ,නිදන කාමර 2,සහිත ඉඩම... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads