නිවසක් විකිණීම

For sale by Rohana Land 30 Jun 10:11 pm, Divulapitiya, Gampaha Districtbeds : 3
baths : 1
land size : Parches 6
house size : 850
address : දිවුලපිටිය ,ගම්පහ පාර වැවගෙදර
features : Car parking spaces , Garden

Description

දිවුලපිටිය ,ගම්පහ ,බස් පාර 150m වැවගෙදර . නිදන කාමර 3, Bathroom සහිත මුළු නිවසම සිවිලිම ... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads