නිවසක් විකිණීම

For sale by Rohana Land 30 Jun 09:59 pm, Minuwangoda, Gampaha Districtbeds : 3
baths : 2
land size : Parches 16
house size : 1300
address : මිනුවන්ගොඩ ,කටුනායක පාර කෝපිවත්ත
features : Car parking spaces , Garden

Description

මිනුවන්ගොඩ ,කටුනායක පාර කෝපිවත්ත හන්දිය 1 1/2km සාලයට ටයිල්ස්, වට තාප්පය ,ගේට්ටු... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads