පොල්වත්ත විකිණීම

For sale by Rohana Land 30 Jun 09:42 pm, Veyangoda, Gampaha Districtland type : Agricultural , Residential
land size : Parches 100
address : නයිවල ,දිවුලපිටිය පාරේ යටගම පන්සල අසල
additional : Telephone , Electricity , Well Water , Tap Water
Description

දිවුලපිටිය ,ගම්පහ බස් ,පාර දිවුලපිටිය ,වේයන්ගොඩ බස් පාරට 800km නයිවල නගරයට ආසන්... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads