අලුත්ම නිවසක් විකිණීම

For sale by Rohana Land 30 Jun 09:04 pm, Divulapitiya, Gampaha Districtbeds : 2
baths : 1
land size : Parches 10
house size : 850
address : Diulapitiya ,Gampaha road Vithanamulla
Description

දිවුලපිටිය ,ගම්පහ බස් පාරට ආසන්නයේ විතානමුල්ල පාසලට ආසන්නයේ... Read more
Ad

Share this adAdSimilar Ads